English

ŞÜBHƏLƏRƏ CAVABLAR

Şübhəyə cavab:
Bizim bu şübhəyə üç yöndən cavabımız var.
ardını oxu 36 oxunma Bidətçilərlə münasibət
Şübhəyə cavab:
Sufilər bu ayəni gətirib öz etdiklərinə bəraət qazandırır və haqq olduğunu iddia edirlər. Onların gətirdikləri ayə yerində gətirilməyib və onların qəsd etdikləri məsələyə heç bir aidiyyatı yoxdur. 1-ci rədd:  “On­la­rın məzarı üs­tün­də mütləq bir məs­­cid ti­kə­cəyik!”– deyənlər və mübahisədə üstün gələnlər mömin deyildilər və kafirlərdən idilər. Halbuki Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm) qəbir üzərində məscid tikməyi lənətləmişdir.
ardını oxu 171 oxunma Bidətçilərlə münasibət
Şübhəyə cavab:
Birincisi, Peyğəmbər (ona Allahın salavatı və salamı olsun) məsciddə deyil, öz evində dəfn olunmuşdur. Çünki Peyğəmbərdən (ona Allahın salavatı və salamı olsun) rəvayət olunan səhih hədisdə deyilir: “Peyğəmbərlər öldükləri yerdə dəfn olunurlar”.
ardını oxu 153 oxunma Bidətçilərlə münasibət
Şübhəyə cavab:
Onlar Allahla öz aralarında məxluqu vasitə tutmağa “dəlil” gətirirlər. Ömərin (Allah ondan razı olsun) yağış hədisi belədir: 
ardını oxu 125 oxunma Bidətçilərlə münasibət
Şübhəyə cavab:
Onların bu iddiası Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) dönəmində olan müşriklərin iddiası ilə eynidir. Uca Allah onların bu şübhələrini Öz kitabında rədd edərək belə buyurur: “Doğrusu, əsl din ancaq Allaha məx­susdur. Allahı qo­yub baş­qa­la­rını özlə­rinə dost tutan­lar: “Biz, onlara an­caq bi­zi Allaha daha çox yaxın­laş­dır­sınlar deyə ibadət edirik”– de­yirlər. Əl­bəttə ki, Allah ixtilaf etdikləri məsələlər barə­­də onların arasında Öz hök­münü ve­rəcək­.
ardını oxu 73 oxunma Bidətçilərlə münasibət
Şübhəyə cavab:
Cavab olaraq deyilir ki, Əhli Sünnə vəl-Cəməanın etiqadı Uca Allahın Ərşinin üzərinə həqiqi bir şəkildə, Özünə layiq olan və yaraşan bir şəkildə üzərindədir. Lakin müxaliflər Allahın səmada olmasına etiraz edərək bu hədisi şübhə kimi gətirirlər: Abdullah ibn Ömər (Allah ondan razı olsun) rəvayət edir ki, Allah Elçisi – sallallahu aleyhi və səlləm - qiblə istiqamətində divardatüpürcək gördü və onu təmizlədi. Sonra insanlara doğru dönüb buyurdu: “Biziniz namaz qıldıqda, üzü tərəfə qiblə istiqamətində tüpürməsin, çünki Allah o namaz qıldığı zaman onun üzü tərəfindədir”.
ardını oxu 81 oxunma Bidətçilərlə münasibət
Şübhəyə cavab:
Cavab olaraq deyilir ki, bu ayə Allahın şəriətilə hökm edilməsinə yönəldən və onun vacibliyini vurğulayan bir ayədir. Bunda bizim heç bir ixtilafımız yoxdur. Bizdən heç kim Allahın hökmündən başqa bir hökm ilə hökm verməyin icazəli olmasını demir. Allahın şəriətini bilən hər bir müsəlman bilir ki, Allahın şəriətilə hökm etmək hər bir kəsə vacibdir. Həmçinin hər bir kəsin bildiyi və üzərində ixtilaf olmayan məsələlərdən biri də Allahın hökmündən başqası ilə mühakimə olunanın və ya başqa bir hökmlə hökm edənin günahkar olması və əzəmətli bir günaha düşməsidir.
ardını oxu 80 oxunma Təkfir
Şübhəyə cavab:
Buna cavab olaraq deyilir: Rahiblərə və keşişlərə itaət edilməsi iki haldan kənara çıxmır. Birinci hal; Allahın halal etdiyini haram, haram etdiyini isə halal saymaqda onlara tabe olan etiqad. Bu etiqad ixtilafsız olaraq küfr etiqaddır.
ardını oxu 83 oxunma Təkfir
Şübhəyə cavab:
Birincisi, insanın Allahın hökmündən başqa bir hökmlə hökm etməsi, onun “mən də Allahla bərabər, Ona xas olan bir işdə Onunla eyniyəm” deməsi mənası vermir. İnsan öz hökmünün Allahın hökmü ilə bərabər və ya daha üstün olduğunu iddia etmədikcə, onun Allahın hökmü ilə hökm etməməsindən bu anlaşılmaz.
ardını oxu 696 oxunma Təkfir
Şübhəyə cavab:
Cavab olaraq deyilir: Allahın hökmü ilə hökm etməyən hakim bütün hallarda Allaha şəriklik iddia etmiş sayılmaz. Bəzi hallar var ki, bu hallarda hakim təkfir edilməz və Allaha şərik qoşmuş sayılmaz. Əgər həmin hakim qoyduğu qanunları din adı ilə insanlara – Allahın dini olaraq təbliğ edərsə (əl-Mubəddil – dini dəyişən), həmin hakim küfr edər. Həmçinin Allahın hökmü ilə hökm verməməyi etiqad edərsə (əl-Mustəhil – halalı haram, haramı halal sayarsa), Allaha hökmlərində şərik qoşmuş sayılar. Yalnız bu iki halda bu ayənin hökmünə daxil olar. Digər hallarda bu ayənin hökmünə daxil olmaz.
ardını oxu 554 oxunma Təkfir
Şübhəyə cavab:
Bu ayə yalnız dini tamamilə dəyişənlərə şamil edilmişdir, çünki bu ayə iki vəsfi özündə cəm edəni təkfir etmişdir. Birinci - hər hansısa bir hökmü qanun etmək. İkinci - onu şəriətə aid etmək, yəni dindən saymaq. Buna təbdil hökmü deyilir. Təbdil hökmü – bir kəsin Allahın hökmü ilə hökm etməyərək, bu hökmün Allahın hökmü olduğunu iddia etməsidir. Bu da böyük küfrdür və insanı dindən çıxarır. İbn Teymiyyə (Allah ona rəhm etsin) deyir: “İnsan üzərində icma edilmiş bir halalı haram, haramı halal, icma ilə şəriətdən olan bir şeyi dəyişdirərsə, alimlərin ittifaqı əsasında kafir və mürtəd olar.
ardını oxu 436 oxunma Təkfir
Şübhəyə cavab:
Bu ayədə əldən gedən imanın əsli deyil, kamilliyidir. Yəni o insanın imanı naqis olar, lakin tam əldən getməz. Bu ayə imanın naqisləşməsinə hökm verir. Buna misal bu hədisi dəlil gətirmək olar:
ardını oxu 507 oxunma Təkfir
Şübhəyə cavab:
Buna iki yöndən cavab verilir.
ardını oxu 412 oxunma Təkfir
Şübhəyə cavab:
Buna cavab bu ayədə sadalanan küfrün kiçik küfr – yəni İslam ümmətindən çıxarmayan küfr olmasıdır. Buna üç yöndən dəlil var. 1) Əhli Sünnə alimləri bu ayənin zahirinə görə olmaması üzərində icma etmişlər, yəni bu ayənin hökmünü heç kim bir-başa təkfir etmək kimi başa düşməmiş və Allahın hökmü ilə hökm verməyəni bir-başa təkfir etməmişlər.  Sual edilsə ki, bu ayədən bir-başa təkfir etmək başa düşülən deyilmi? Zahirən elə olsa da, Əhli Sünnə val-Cəməa bu ayəni zahirən götürməməyə icma etmişlər. Əksinə bu ayəni zahirən götürənləri xavariclər və mötəzilələrə nisbət etmişlər.
ardını oxu 776 oxunma Təkfir
Şübhəyə cavab:
Bu, heç bir əsası olmayan batil şübhədir. Belə ki, heç bir sələf alimi İbn Teymiyyənin (Allah ona rəhm etsin) tövhid məsələlərində cahilliyin üzrlü olması haqda xəta etdiyini deməmişdir. Həqiqətdə də İbn Teymiyyə (Allah ona rəhm etsin) tövhid məsələlərində cahilliyin üzrlü olması haqda bir çox dəlilləri qeyd etmiş və cahilliyin bütün məsələlərdə üzrlü olmasın daha üstün rəy hesab etmişdir.
ardını oxu 556 oxunma Təkfir
Şübhəyə cavab:
Süleyman Ruheyli (Allah onu qorusun) belə cavab verir: "Şeytan insana çoxlu saylı yollardan yaxınlaşır. Bu yollardan biri də şeytanın bəzi insanlara xoş göstərərək onlara: "Hakimiyyətdə bərqərar olmuş müsəlman başçı şəri (qanuni) cəhətdən itaət ediləsi rəhbər sayılmaya bilər, buna görə də ona ancaq ümumi olaraq xeyir güdmək baxımından itaət olunur" - deməsidir.
ardını oxu 400 oxunma Bidətçilərlə münasibət
Şübhəyə cavab:
1. Biz ixtilaf anında Kitab və Sünnəyə qayıtmağa əmr olunmuşuq. Belə ki, Uca Allah buyurur: “Ey iman gətirənlər! Allaha və Elçisinə itaət edin, həm də özünüzdən olan rəhbərlərə şəriətə uyğun şəkildə itaət edin. Əgər bir şey haqqında mübahisə etsəniz, Allaha və Axirət gününə inanırsınızsa, Allaha və Onun Elçisinə müraciət edin. Bu, sizin üçün daha xeyirli və nəticə etibarilə daha yaxşıdır” (ən-Nisa, 59). Müsəlman rəhbər zalım olsa, malını əlindən alsa, üsyankar birisi olsa belə ona qarşı çıxmağı qadağan edən və ona qulaq asıb itaət etmək haqda onlarla hədislər var.
ardını oxu 533 oxunma Təkfir, Rəhbərlərə itaət
Şübhəyə cavab:
Ответ сомнению: Наоборот, сейчас сомнений много и надо остерегаться от них и нельзя сидеть с ними для того, что бы те которые в верном манхадже не сбились с верного пути и это должно быть более сурово. Если дозволить сидеть с ними то число людей попавших на суфитских, хариджитских, рафидитских и других нововведенческих сомнений будут расти. Не сидеть с нововведенцами одно из столпов Ахлю-Сунны. Как можно что человек не разрешает для своего ребенка дружить с плохими детьми, присматривает за тем, что бы он не привыкал  к плохим привычкам, не попадал под влияния других людей.
ardını oxu 567 oxunma Bidətçilərlə münasibət
Şübhəyə cavab:
Bu sözün xətadır. Belə ki, Əhli Sünnədən olanın fiqh və əqidədə etdiyi xətalara baxış eyni deyil. Fiqhdə xəta etdikdə ona nəsihət olunur və onun gətirdiyi rəy dəlillər vasitəsilə ona bildirilir. Bu da onun Əhli Sünnədə qalmasına maneə deyil və bu rəyi ilə də Əhli Sünnədən sayılır. Əqidə məsələsində isə xəta etdikdə ona səhv fikirləri bəyan edilir və bu fikrindən dönməsinə çağırılır. Batil fikrindən dönməsə çəkindirilir. Bunun da faydası olmasa təbdi (bidətçi) elan edilir. Diqqət etmək lazımdır ki, əqidə məsələsində səhv fikir üzərində israr edənə bu məsələlər izah edilməlidir.
ardını oxu 303 oxunma Bidətçilərlə münasibət
Şübhəyə cavab:
Dinimizə görə hər böyük şirk edənin müşrik olması və ya hər böyük küfr edənin kafir olması məsələsi ümumi mənada başa düşülməlidir. Lakin bu, özünü İslama nisbət edən müəyyən bir şəxsə tətbiq edilmir. Belə ki, özünü İslama nisbət edən şəxs böyük şirk və ya küfr etsə belə, təkfirlə bağlı şəriətin bildirdiyi şərtlər tamamlanmamış və maneələr aradan qaldırılmamış, həmin insan təkfir edilmir. Daha ətraflı: 
ardını oxu 1156 oxunma Təkfir

Pages