English

ŞÜBHƏLƏRƏ CAVABLAR

Şübhəyə cavab:
Bu, heç bir əsası olmayan batil şübhədir. Belə ki, heç bir sələf alimi İbn Teymiyyənin (Allah ona rəhm etsin) tövhid məsələlərində cahilliyin üzrlü olması haqda xəta etdiyini deməmişdir. Həqiqətdə də İbn Teymiyyə (Allah ona rəhm etsin) tövhid məsələlərində cahilliyin üzrlü olması haqda bir çox dəlilləri qeyd etmiş və cahilliyin bütün məsələlərdə üzrlü olmasın daha üstün rəy hesab etmişdir.
ardını oxu 189 oxunma Təkfir
Şübhəyə cavab:
Süleyman Ruheyli (Allah onu qorusun) belə cavab verir: "Şeytan insana çoxlu saylı yollardan yaxınlaşır. Bu yollardan biri də şeytanın bəzi insanlara xoş göstərərək onlara: "Hakimiyyətdə bərqərar olmuş müsəlman başçı şəri (qanuni) cəhətdən itaət ediləsi rəhbər sayılmaya bilər, buna görə də ona ancaq ümumi olaraq xeyir güdmək baxımından itaət olunur" - deməsidir.
ardını oxu 140 oxunma Bidətçilərlə münasibət
Şübhəyə cavab:
1. Biz ixtilaf anında Kitab və Sünnəyə qayıtmağa əmr olunmuşuq. Belə ki, Uca Allah buyurur: “Ey iman gətirənlər! Allaha və Elçisinə itaət edin, həm də özünüzdən olan rəhbərlərə şəriətə uyğun şəkildə itaət edin. Əgər bir şey haqqında mübahisə etsəniz, Allaha və Axirət gününə inanırsınızsa, Allaha və Onun Elçisinə müraciət edin. Bu, sizin üçün daha xeyirli və nəticə etibarilə daha yaxşıdır” (ən-Nisa, 59). Müsəlman rəhbər zalım olsa, malını əlindən alsa, üsyankar birisi olsa belə ona qarşı çıxmağı qadağan edən və ona qulaq asıb itaət etmək haqda onlarla hədislər var.
ardını oxu 264 oxunma Təkfir, Rəhbərlərə itaət
Şübhəyə cavab:
Ответ сомнению: Наоборот, сейчас сомнений много и надо остерегаться от них и нельзя сидеть с ними для того, что бы те которые в верном манхадже не сбились с верного пути и это должно быть более сурово. Если дозволить сидеть с ними то число людей попавших на суфитских, хариджитских, рафидитских и других нововведенческих сомнений будут расти. Не сидеть с нововведенцами одно из столпов Ахлю-Сунны. Как можно что человек не разрешает для своего ребенка дружить с плохими детьми, присматривает за тем, что бы он не привыкал  к плохим привычкам, не попадал под влияния других людей.
ardını oxu 331 oxunma Bidətçilərlə münasibət
Şübhəyə cavab:
Dinimizə görə hər böyük şirk edənin müşrik olması və ya hər böyük küfr edənin kafir olması məsələsi ümumi mənada başa düşülməlidir. Lakin bu, özünü İslama nisbət edən müəyyən bir şəxsə tətbiq edilmir. Belə ki, özünü İslama nisbət edən şəxs böyük şirk və ya küfr etsə belə, təkfirlə bağlı şəriətin bildirdiyi şərtlər tamamlanmamış və maneələr aradan qaldırılmamış, həmin insan təkfir edilmir. Daha ətraflı: 
ardını oxu 936 oxunma Təkfir
Şübhəyə cavab:
İslam beş əsas üzərində qurulmuşdur. Şəhadət gətirərək Uca Allaha və Onun Rəsuluna (salləllahu aleyhi və səlləm) iman gətirən şəxs İslama girmiş olur, amma bundan sonra ondan namaz, zəkat, oruc, həcc kimi vacib əməllər tələb olunur. Əksər İslam alimlərinə görə, vacibliyinə inanaraq namaz qılmayan kafir yox, böyük günah sahibi olan müsəlmandır. Bu alimlərə görə namaz qılmayan, amma Uca Allaha və Onun Peyğəmbərinə (salləllahu aleyhi və səlləm) iman gətirərək özünü müsəlman adlandıran adama "kafir" deməyin qadağan olmasının dəlillərindən bəziləri bunlardır:
ardını oxu 1259 oxunma Təkfir
Şübhəyə cavab:
Bəzi insanlar Şeyx Muhəmməd ibn Abdul-Vahhabın (Allah ona rəhm etsin) tərtib etdiyi İslamdan çıxaran 10 məsələni düzgün başa düşməmiş və günaha düşən müəyyən insanı qeyd-şərtsiz kafir saymışlar. Bununla da onlar böyük bir xətaya və günümüzdə baş verən təkfir fitnəsinə düşmüşlər. Şübhəsiz ki, Muhəmməd ibn Abdul-Vahhabın (Allah ona rəhm etsin) gətirdiyi 10 əməl küfrdür, lakin özünü İslama nisbət edərək bu əməllərdən birini edən dərhal kafir sayılmır. Çünki, bu şəxs bu əməli bilməməzlikdən (cahillikdən), yalançı din xadimləri tərəfdən aldadılma və s.
ardını oxu 648 oxunma Təkfir
Şübhəyə cavab:
Muhəmməd ibn Abdul-Vahhəb (Allah ona rəhm etsin) buyurur: “Əgər biz Abdul-Qadir və Əhməd əl-Bədəvinin qəbirlərinin üzərində olan bütlərə ibadət edənləri cahillikləri və onlara heç kimin tənbeh etməmələrinə görə təkfir etmiriksə, biz Allaha şərik qoşmayanı necə təkfir edə bilərik? Həqiqətən, bu çox böyük bir böhtandır”. (Durarus-Səniyyə, 1/66). “O ki qaldı, düşmənlərimin mənim haqqımda guyə ki, mən zənnə və dostluğa görə və ya hüccət qaldırılmayan cahili təkfir edirəm. Həqiqətən du açıq-aydın bir böhtandır”. (Məcmuu Məlifət, 3/14)
ardını oxu 1278 oxunma Təkfir
Şübhəyə cavab:
Quranın olması insana hüccətin çatması demək deyil. Belə ki, bu insanın Quranı açıb oxuması şərtdir. Oxuduqdan sonra onu öz başa düşdüyü kimi anlamamalı, bilənlərdən soruşmalıdır. Mücərrəd şəkildə Quranın olması insanlara hüccət deyil. Müəyyən bir şəxsi təkfir etmək üçün olan üçüncü şərt məhz hüccətin çatması haqqındadır: Təkfirdə üçüncü şərt: Hüccətin çatması 
ardını oxu 115 oxunma Təkfir
Şübhəyə cavab:
“Filan günahkar sənin qardaşındırmı?” sualı düzgün deyil. “Filankəs müsəlmandır” deyilməlidir. Ümumi qaydada bütün müsəlmanlar dində bacı-qardaş sayılırlar və Uca Allah müsəlmanların qanını, malını, namusunu haram etmişdir. Bu barədə bir çox aydın ayə və hədislər var. Peyğəmbər (salləllahu aleyni və səlləm) demişdir: “Müsəlman müsəlmanın qardaşıdır; ona zülm etməz və onu ələ verməz. Kim qardaşının ehtiyacını ödəyərsə, Allah da onun ehtiyacını ödəyər. Kim bir müsəlmanı bir sıxıntıdan qurtararsa, Allah da onu Qiyamət gününün sıxıntılarının birindən qurtarar.
ardını oxu 661 oxunma Təkfir
Şübhəyə cavab:
Aşağıdakı dəlillərə əsasən müsəlman olduğunu iddia edən bir şəxsin müsəlmanlığına şübhə ilə yanaşmaq olmaz və onunla müsəlman kimi rəftar etmək lazımdır. Onun qəlbində nə gizlətdiyinə görə hökmü Allaha aiddir. Hətta o, münafiq olsa belə müsəlmanlar onunla müsəlman kimi davranmalıdırlar.
ardını oxu 617 oxunma Təkfir
Şübhəyə cavab:
Bu şübhənin cavabının aşağıdan oxuyun:  "Allah Quranda müşrikləri cahil adlandırır, ona görə indiki cahillər də müşrikdir" şübhəsi “Məkkə müşrikləri ilə indiki cahillərin fərqi yoxdur” şübhəsi
ardını oxu 517 oxunma Təkfir
Şübhəyə cavab:
Şeyx Useymindən (Allah ona rəhm etsin) soruşurlar: “İnsan əqidə məsələlərində üzrlü ola bilərmi?” Şeyx belə cavab verir: “Cahilliyin üzrlü olması dinin bütün məsələlərində vardır, çünki Uca Allah buyurur: “Biz elçi göndərməmiş heç kəsə əzab vermirdik” (əl-İsra, 15), ”Allah bir qövmü doğru yola yönəltdikdən sonrauzaqlaşmaları zəruri olan şeylərdən onları xəbərdar etməyincə onları həmin yoldan azdırmaz. Həqiqətən, Allah hər şeyi bilir”. (ət-Tövbə, 115).
ardını oxu 592 oxunma Təkfir
Şübhəyə cavab:
Vacibliyinə inanaraq namaz qılmayanın kəsdiyi heyvanın ətini yeməmək haqqında müasir alimlərin bəzi fətvaları var. Bu da əsasən namaz qılmayanı kafir görən alimlərin rəyidir. Lakin, əksər İslam alimləri namaz qılmayanı kafir görməmiş və onunla müsəlman kimi davranmışlar. Bu, həmin insanın kəsdiyi heyvanın ətinin yeyilməsinə də şamil olunmuşdir. Belə ki, İbn Qudəmə (Allah ona rəhm etsin) rəvayət edir: “Vəllən evə gəldiyi zaman kəsilmiş qoyun əti gördü və dedi: “Bunu kim kəsib?” (Evdəkilər) dedilər: “Sənin qulluqçun”.
ardını oxu 560 oxunma Təkfir
Şübhəyə cavab:
Bu şübhə namazı tərk edən haqda müxtəlif rəylərin İmam Əhmədə (Allah ona rəhm etsin) nisbət olunması ilə bağlıdır. Belə ki, Şeyxul-İslam İbn Teymiyyə İmam Əhmədin (Allah onlara rəhm etsin) rəyləri haqda buyurur: “Əgər bu dörd ərkandan birini tərk edərsə, onun təkfiri haqqında alimlərdə ixtilaf baş verib. Bunlar Əhməd ibn Hənbəldən olan rəylərdir. 1. Bu dördündən hər hansı birini tərk edən kafirdir, hətta həcci də. Bu söz İmam Əməddən olan bir rəydir. Əbu Bəkr də bu rəydə olub.
ardını oxu 818 oxunma Təkfir
Şübhəyə cavab:
Bu şübhənin heç bir əsası yoxdur. Belə ki, Şeyxul - İslam İbn Teymiyyə (Allah ona rəhm etsin) bir çox kitabında vacibliyinə inanaraq namaz qılmayanı kafir saymamış, onu təkfir etməmiş və ona üzr gətirmişdir.  Şeyxul İslam İbn Teymiyyə (Allah ona rəhm etsin) təkfir etmək haqda belə buyurur:
ardını oxu 390 oxunma Təkfir
Şübhəyə cavab:
Əksinə, dörd məzhəbə və əksər İslam alimlərinə görə vacibliyinə inanaraq namaz qılmayan kafir deyil. Şeyx İbn Bəzz (Allah ona rəhm etsin) namaz qılmayanın hökmü haqda soruşulduqda, əksər İslam alimlərinə görə belə insanın kafir olmadığını söyləmişdir. Şeyxin səsli yazısından:   https://www.youtube.com/watch?v=dJwFmDuXvrU&list=PLgR96D7AN2sSgcNU-LqFfmzCmhiyDQKgb&index=3
ardını oxu 657 oxunma Təkfir
Şübhəyə cavab:
Bu haqda Şeyxul-İslam ibn Teymiyyəyə (Allah ona rəhm etsin) sual vermişlər. Sualda deyilir: "Namaz qılmayan insana cənazə namazı qılmağın savabı var, yoxsa yox? Onun namaz qılmadığını bildiyi üçün cənazə namazını tərk edənə günah varmı? Eləcə də şərab içən və namaz qılmayan kimsənin halını bilənin ona cənazə namazı qılması icazəlidirmi?"
ardını oxu 340 oxunma Təkfir
Şübhəyə cavab:
Peyğəmbər (salləllahu aleyhi və səlləm) müsəlmanı öldürənin, qadına heyz vaxtı yaxınlaşanın, özünü atasından başqasına nisbət edənin, ox atmağı öyrəndikdən sonra onu tərk edənin və s. kafir olduğu və ya imanının olmadığını qeyd etmişdir. Lakin, bu onların kafir olaraq Cəhənnəmdə əbədi qalacaqları mənasına gəlmir. Həmçinin, vacibliyinə inanaraq namazı tərk edənin küfrü ilə əlaqələndirib, onların Cəhənnəmdə əbədi qalmalarını söyləmək düz deyil. Aşağıda qeyd edəcəyimiz hədislər zahirən bu əməlləri edənin küfr etdiklərini bildirməkdədir. Amma bu, onların kafir olması mənasına gəlmir.
ardını oxu 348 oxunma Təkfir
Şübhəyə cavab:
Şeyx Muhamməd ibn Hədi əl-Mədxəli (Allah onu qorusun) bu şübhəni belə dəf edir: Sual verən: "Allah sizi qorusun, "mən sənə zəmanət verirəm ki, sən qəbrində filankəsə və filankəsə bidətçi deməyin haqqında soruşulmayacaq, yalnızca dinin, peyğəmbərin və Rəbbin haqqında soruşulacaqsan" deyən kəs barədə rəyiniz nədir?"
ardını oxu 427 oxunma Bidətçilərlə münasibət

Pages