"Qəbirdə olan övliyalar Allah yanında bizim üçün şəfaətçidirlər" şübhəsi

English

Sufilər etdikləri şirk əməllərə bəraət qazandıraraq və şübhə olaraq deyirlər: “Qəbirdə olan övliyalar Allah yanında bizim üçün şəfaətçidirlər”.

Şübhəyə cavab: 

Onların bu iddiası Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) dönəmində olan müşriklərin iddiası ilə eynidir. Uca Allah onların bu şübhələrini Öz kitabında rədd edərək belə buyurur: Doğrusu, əsl din ancaq Allaha məx­susdur. Allahı qo­yub baş­qa­la­rını özlə­rinə dost tutan­lar: “Biz, onlara an­caq bi­zi Allaha daha çox yaxın­laş­dır­sınlar deyə ibadət edirik”– de­yirlər. Əl­bəttə ki, Allah ixtilaf etdikləri məsələlər barə­­də onların arasında Öz hök­münü ve­rəcək­. Şübhəsiz ki, Allah yalançı və kafir olan kimsəni doğ­ru yo­la yönəlt­məz” (əz-Zumər, 3); “Onlar Allahı qoyub öz­lə­­ri­nə nə bir zərər, nə də bir fayda ve­rə bilmə­yənlərə iba­dət edir və: “Onlar Allah yanında bizim şə­fa­ət­çi­lərimizdir!”– de­yir­lər. De: “Yoxsa Allaha göy­lərdə və yer­də bil­mə­diyi bir şeyimi xəbər verir­si­niz?” Allah onların qoşduqları şə­rik­lər­dən uzaqdır və ucadır” (Yunus, 18).