Bidətçilərlə münasibət

"Qəbirlər üzərində məscid tikmək bizim də şəriətə aiddir" şübhəsi

əl-Kəhf surəs 21-ci ayə ayədə məscid tikmək istəyənlərin xristian olmalarına bir çox təfsir kitabında dəlillər var. Qəbirlərin üzərində məscid tikilməsi onların şəriəti idi. Əgər bu onların şəriətindən olubsa, deməli bizim də şəriətdəndir, çünki Allah bu ayədən sonra onların bu hərəkətini qadağan edən heç nə deməmişdir”.

English

"Onla­rın məzarı üs­tün­də mütləq bir məs­­cid ti­kə­cəyik!”- əl-Kəhf surəsi 21-ci ayə ilə gətirilən şübhə

Uca Allah buyurur: “Beləcə, insanları onla­rın halından xəbərdar etdik ki, Alla­hın və­dinin həqi­qət oldu­ğunu və Qiyamət saatının gə­lə­cə­yi­nə şübhə olma­dı­ğı­nı bil­sinlər. O zaman mömin­lər və kafirlər öz ara­larında onla­rın işi ba­rə­sin­də mübahisə edir­dilər. Bə­ziləri: “On­ların üstündə bir bi­na ti­­kin. Rəbbi onların halını daha yaxşı bi­lir!”– dedilər. Mü­ba­hi­sədə üs­tün gələnlər isə: “On­la­rın məzarı üs­tün­də mütləq bir məs­­cid ti­kə­cəyik!”– dedilər”. (əl-Kəhf, 21).

English

"Peyğəmbərin qəbri məsciddədir" şübhəsi

Sufilər qəbirlərin üzərində məscid tikilməsinin icazəli olmasına dəlil kimi Peyğəmbərin (ona Allahın salavatı və salamı olsun) qəbrinin də Mədinə məscidinin içində olmasını dəlil gətirirlər.

English

Pages