cahilliyin üzrlü olması

Zahirdə şirk edənlə bu dünyada davranış necə olmalıdır? - Şeyx əl-Albani

Şeyx Saleh Ali Şeyx: "Şirk edən zahirən müşrikdi və axirətdə hökmü Allaha aiddir".

Şeyx əl-Albanii: "Şəkk yoxdur ki, insan şirk edir, lakin Allahın hüccəti ondan qalxana qədər mən onu İslam dairəsindən çıxartmıram. Buna sənin rəyin nədir, ey şeyx?"

Şeyx Saleh Ali Şeyx: "Şəkk yoxdur ki, şirkə düşən insana küfr hökmü verilmir və ona müşrik deyilmir. O, hüccət qalxandan sonra müşrik olur".

Şeyx əl-Albani: "Onda sən də mənim sözümü işlətdin ki!"

English

Cahilliyin üzr olması haqda

Uca Allah buyurur: “Hər kəs doğru yol ona bəlli olduqdan sonra Peyğəmbərə qarşı çıxsa və möminlərin yolundan başqa bir yolla getsə, onu üz tutduğu yola yönəldər və Cəhənnəmdə yandırarıq” (ən-Nisa, 115-116). 

English

Allahın hökmü ilə hökm vermək tək başçıya yox, bütün müsəlmanlara vacibdir

Hər bir müsəlmanın bilməsi lazım olan qaydalar var ki, Əhli Sünnə val-Cəməa əqidəsi bu qaydalar üzərində qurulmuşdur.

Birinci qayda: Allahın hökmü ilə hökm vermək hər bir müsəlmana fərzdir. Bu qayda öz içərisində altı əsası cəm etmişdir.

English

Pages