Təkfir

"əş-Şura" surəsi 10-cu ayə ilə gətirilən şübhə

Müxalif olanlar bu ayəni: İxtilafa düşdüyünüz şey­lər barə­sində hökm vermək an­caq Alla­ha aid­dir...” (əş-Şura, 10) gətirib deyirlər ki, “kim Allahdan və Onun hökmündən başqa şeyə yönələrsə, artıq Allahın bu əmrinə qarşı müxalif olmuş və küfr etmişdir”.

English

"ət-Tövbə" surəsi 31-ci ayə ilə gətirilən şübhə

Müxaliflər təkfir etmək üçün bu ayəni də dəlil gətirirlər: Onlar Allahı qoyub baş elm adamlarını və rahiblərini, bir də Mər­yəm oğlu İsa­nı tanrılar qə­bul et­­dilər...” (ət-Tövbə, 31). Onlar deyirlər: “Kitab əhli Allahın hökmü ilə hökm etməyən alimlərinə və rahiblərə itaət etdikdə, Uca Allah bunu etmələrinə görə onları özlərinə rəbb qəbul etmələrini dedi. Bu rəbb tutma isə şirkdir”.

English

“Hökm yal­nız Allaha məxsus­dur” ayəsi ilə gətirilən şübhə

Müxalif olannlar bu ayəni “Hökm yal­nız Allaha məxsus­dur” (əl-Ənam, 57; Yusuf, 40, 67) dəlil olaraq gətirib deyirlər: “Kim özündən qanun qoyarsa, yalnız Allaha məxsus olan bir şeydə Onunla bərabərlik iddia etmiş və Ona xas olan bir şeyi özünə aid etmiş olur. Bununla da kafir olur”.

English

Pages