bidətçilərin üslubları

Kor-koranə təqlidin fəsadları

Dəlillsiz, kor-koranə təqlid haramdır. Burada, alimlərə aid vacib bir məsələyə toxunmaq gərəkdir, çünki bu məsələdə bir çox müsəlmanlar ifratçılığa yol verərək, alimlərin səhih hədislərə müxalif olduqları rəylər üzərində israr edərək həmin rəyləri təqib etməkdədirlər. Onu da bilmək lazımdır ki, alimlərin arasında səhvə yol verməyən kimsə mövcud deyil.

English

Adnan Arurun gətirdiyi batil qaydalara rəddiyyə - Şeyx İbn əl-Useymin

Avropalı sələfi gənclərin şeyx İbn əl-Useyminlə (Allah ona rəhm etsin) görüşlərindən birində, ondan Adnan Arurun bəzi qaydaları barədə şərhlər verməyi xahiş etdilər:

Sual verən: “Bidətçilərin düşdüyü bidətlərə münasibətdə “Biz (şəxsləri) düzətlməli, lakin, onları cərh etməməliyik” qaydası şamil olunurmu?”

Şeyx İbn Useymin: “Bu, yalnış qaydadır. Əksinə, biz, öz təkkəbbürünə görə haqqdan boyun qaçıranları cərh edirik.

Sual verən: “İkinci qayda: “Mühakimə etmə, yoxsa mühakimə olunacaqsan”.

Şeyx İbn Useymin: “Bu qaydalar yaltaq qaydalardır”.

English

Bidət əhlinin şübhələrinə aldanmamaq üçün qaydalar...

Ey müsəlman qardaşım! Bil ki, bidət əhli Əhli-Sünnə kitablarından əhli-sünnənin əleyhinə dəlil gətirərkən aşağıdakı yollardan birinə əl atılıb.

1. Kitabın orijinalında olmayan məsələ gətirilib.

2. Zəif və uydurma hədis gətirilib.

3. Alimin təfsilata ehtiyacı olan ümumi sözləri gətirilib.

4. Alimin xətası gətirilib.

5. Alimin azmış firqələrin adından dediyi, lakin öz fikri olmadığı söz alimin adından gətirilib.

6. Alimin şaz görüşü, əhli sünnə tərəfindən məqbul olmayan görüşü gətirilib.

English

Pages